Available in Kennel - Females

Taira vom Nasshof

Anushka vom Heinrichplatz

Bella vom Jordan German Shepherds

Dark Fall Tigi

Natasha vom Naisshof

Sold / Retired Females

Georginia vom Merlin

Julie vom Jordan German Shepherds

Lucy vom Jordan German Shepherds

Inkka z Jirkova Dvora

Janet vom Jordan German Shepherds

Chetra z Jirkova Dvora

Lenka vom Jordan German Shepherds

Biene vom Haus Pharao

Copyrights Reserved for Jordan German Shepherds © 2015